South Hadley Senior Night Basketball Game Pics | 02/10/23 (Varsity)

Anthony Bara, Staff Reporter